ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Αλληλεγγύη

Τι είναι τα »Κέντρα Κοινότητας» που θα δημιουργηθούν και ποιους αφορούν

kentrakoinotitaw

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό “πυρήνα” διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shop”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μια δράση “ομπρέλα” παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (που προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2016, και να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2017), το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Διά Βίου Μάθησης.

Μέσω της λειτουργίας τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Η παρακολούθησή τους θα γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό άξονα στήριξης της όλης προσπάθειας, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των επιπέδων.

Τα Κέντρα Κοινότητας δεν αντικαθιστούν τις  Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, δεν είναι δομές επίλυσης του συνόλου των προβλημάτων με ίδια  μέσα, δεν είναι δομές ελέγχου υπηρεσιών ΟΤΑ και φορέων και υπηρεσιών

Δικαιούχοι και φορείς υλοποίησης είναι οι Δήμοι ή φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, λοιποί δημοτικοί φορείς).

Ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι ζουν στο Δήμο, κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (αντιμετωπίζοντες φτώχεια και κοινωνικό  αποκλεισμό, μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά κ.λπ.). Το «Κέντρο Κοινότητα» μπορεί να εστιάζει περισσότερο σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοιπες.

Ποιές είναι οι υποχρεωτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

Είναι η Πληροφόρηση ή/και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά, η υποστήριξη των πολιτών για ένταξη σε αυτά, η Ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), η συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες στα όρια του Δήμου (π.χ. ξενώνες, υπνωτήρια, Δομές ΑμεΑ κ.λπ) η συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων:
α) σε φορείς και υπηρεσίες απασχόλησης
β) σε φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ
και η συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

Ποιές είναι οι δυνητικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνική ένταξης. Ενδεικτικά:

Η Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελματικό προσανατολισμό και δυνατότητες αγοράς εργασίας, η Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες , οι Δράσεις μαθησιακής στήριξης παιδιών, οι Εκδηλώσεις επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου για ενεργοποίηση των πολιτών, τοπική ανάπτυξη, αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων, οι μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, οι δράσεις ενημέρωσης για θέματα νομικού χαρακτήρα (παρεχόμενες δυνατότητες, αρμόδια όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.), η διανομή βασικών αγαθών όπου δεν υπάρχουν κοινωνικά παντοπωλεία και η ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η στελέχωση που θα εκριθεί για κάθε δήμο θα είναι ανάλογη του αριθμού των δημοτών. Από 10.000 έως 40.000 δημότες : 2 άτομα, από 40.000 έως 100.000: 3 άτομα  και για πληθυσμούς άνω των 100.000 ατόμων: 4 άτομα
Αν λειτουργεί Κέντρο Ρομά, η πρόσληψη ή όχι επιπλέον προσωπικού θα είναι στην κρίση του ΟΤΑ

Υποχρεωτική θα είναι η ειδικότητα θα είναι ενός Κοινωνικού Λειτουργού ο οποίος θα είναι και Υπεύθυνος του Κέντρου.

Δυνητικές θα είναι οι εξής ειδικότητες:
•    Ψυχολόγος/Σχολικός ψυχολόγος
•    Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών
•    Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής
•    Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ για μαθησιακή στήριξη
•    Διαμεσολαβητής για Ρομά  ή ευάλωτες ομάδες

Οι Δημοι θα προκηρύξουν κανονικά διαγωνισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου με τους κανονισμούς ΑΣΕΠ. Στις προκυρήξεις ια περιλαμβάνεται η εργασιακή εμπειρία αλλά όχι η εντοποιότητα.
Θα επιτρέπεται επίσης η συνεργασία με ΜΚΟ όπου κρίνεται από τον ίδιο τον δήμο απαραίτητο.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Κέντρο Κοινότητας θα πρέπει να στεγάζεται σε διακριτό χώρο, μέσα στις κοινωνικές υπηρεσίες ή κοντά σε αυτές, κοντά σε άλλες κοινωνικές δομές και ει δυνατόν σε ιδιόκτητες κενές εγκαταστάσεις. Όλοι οι χώροι  θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε  ΑμεΑ και να περιέχουν χώρους υποδοχής, αναμονής και διεκπεραίωσης, χώρους Υγιεινής κοινού και προσωπικού καθώς και έναν ιδιαίτερο γραφείο για την προστασία της ιδιωτικότητας.
Το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφει σε καθημερινή βάση τους ωφελούμενους και θα είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχα συστήματα φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Το ΠΣ των Κέντρων Κοινότητας αποτελεί τμήμα του Μηχανισμού παρακολούθησης της ΕΣΚΕ (Εθνικής Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης) με τα τρία μητρώα:
Ωφελούμενων, Φορέων και Προγραμμάτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο Έλεγχος λειτουργίας των Κ.Κ. θα ασκείται από τη δημοτική Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας  δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ο έλεγχος διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου από τις αρμόδιες Δ/νσεις  του Δήμου και σν δεν υπάρχει Κοινωνική Υπηρεσία, τότε και οι δύο έλεγχοι θα ασκούνται από Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου της Έδρας της Περιφερειακής Ενότητας, με βοήθεια από Κοινωνικούς Επιστήμονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας