13 Μαρτίου 2018 | Κάθε μέρα |

Παραγωγικά συμπλέγματα στη Λέσβο;

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, που ξεκινάει από τον σχεδιασμό, περνάει μέσα από την παραγωγή και την οργάνωσή της και καταλήγει στην διάθεση και ανταλλαγή του προϊόντος.  Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς θα ενισχυθεί κάθε επιμέρους φάση, έτσι ώστε αυτή να γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, «τοπικά» μέσα από την δημιουργία αντίστοιχων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

cover_Lesvos005

Ενα οποιοδήποτε σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, δηλαδή της «νέας ανάπτυξης», της Λέσβου θα πρέπει να παίρνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής μας κοινωνίας και οικονομίας. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση του είναι:

Η μεταφορά πόρων «από το κέντρο στην περιφέρεια»

Η πλήρης αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων του νησιού, που σήμερα σε μεγάλο βαθμό απαξιώνονται

Η στήριξη στις δυνατότητες που σήμερα προσφέρει ο τόπος μας η συνεχής φροντίδα για την συντήρησή τους, την προστασία, την αναπαραγωγή αλλά και τη διεύρυνσή τους.

Η δημοκρατική συμμετοχή και ο κοινωνικός έλεγχος από την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι για τους πολλούς.

Με βάση τα παραπάνω κεντρικός στόχος ενός σχεδίου για την «νέα ανάπτυξη» του νησιού, είναι η εμπέδωση ενός συναισθήματος ασφάλειας , που θα πηγάζει από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την αίσθηση ότι κρατάμε τη μοίρα στα χέρια μας, την αυτάρκεια, την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα άλλα νησιά, αλλά και την ηπειρωτική χώρα κλπ.

Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης ιδιαίτερα του κόσμου της εργασίας του νησιού.

Τοπικά παραγωγικά συμπλέγματα

Όταν μιλάμε για «παραγωγικά συμπλέγματα» εννοούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, που ξεκινάει από τον σχεδιασμό, περνάει μέσα από την παραγωγή και την οργάνωσή της και καταλήγει στην διάθεση και ανταλλαγή του προϊόντος.  Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς θα ενισχυθεί κάθε επιμέρους φάση, έτσι ώστε αυτή να γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατό, «τοπικά» μέσα από την δημιουργία αντίστοιχων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ενα παράδειγμα: Σήμερα η Λέσβος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην βιομηχανία ούζου στην Ελλάδα. Όμως είναι σε όλους μας γνωστό ότι σε μεγάλο βαθμό στο νησί υπάρχουν κυρίως οι μονάδες παραγωγής, ενώ όλο το άλλο υποστηρικτικό σύστημα (που ξεκινάει από την όποια έρευνα για την παραγωγή νέων προϊόντων, περνάει στον σχεδιασμό της συσκευασίας, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενεργειών μάρκετινγκ και προώθησης, οι πρώτες ύλες, η παραγωγή των υλικών συσκευασίας κλπ) γίνονται εκτός νησιού.

Αρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση «παραγωγικό σύμπλεγμα της τοπικής βιομηχανίας ούζου» θα έχουμε εάν (και εφόσον) καταφέρουμε, δίπλα στις υφιστάμενες βιομηχανίες και βιοτεχνίες ούζου, να αναπτυχθούν μια σειρά από μονάδες, οι οποίες θα προσφέρουν υποστηρικτικές σε αυτές υπηρεσίες, προϊόντα ή πρώτες ύλες

Κατά τη γνώμη μας, η παραγωγική ανασυγκρότηση του νησιού ή «νέα ανάπτυξη», μπορεί να στηρίζεται σε τρία βασικά παραγωγικά συμπλέγματα και συγκεκριμένα:

Το αγροτοδιατροφικό παραγωγικό σύμπλεγμα

Το τουριστικό, πολιτιστικό παραγωγικό σύμπλεγμα, που πρέπει να συνδυάζεται  και με την ποιότητα ζωής (πολιτισμό, υγεία, εκπαίδευση, αθλητισμό κλπ

Το ενεργειακό παραγωγικό σύμπλεγμα.

Επιλέγουμε και προτείνουμε αυτά τα «παραγωγικά συμπλέγματα» και όχι άλλα για τους παρακάτω λόγους:

α) Αξιοποιούν υφιστάμενες δυνατότητες που παρέχει ο τόπος: Οι «πρώτες ύλες και τα υλικά» για την ανάπτυξη των παραπάνω παραγωγικών συμπλεγμάτων υπάρχουν σε αφθονία στο νησί.

β) Επιπλέον αξιοποιούν πόρους που ενώ βρίσκονται σε αφθονία, εν΄ τούτοις σήμερα δεν αξιοποιούνται. Αυτή είναι η περίπτωση της αξιοποίησης του πλούσιου ενεργειακού αποθέματος της Λέσβου, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει εφικτή:

Η ικανοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ενεργειακών αναγκών του νησιού

Η μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών

Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων δραστηριοτήτων

γ) Εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό στοιχεία της «μοναδικότητας» που δίνουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην εξωτερική αγορά.

δ) Είναι συμβατά με τις υφιστάμενες εμπειρίες, γνώσεις και δυνατότητες του κόσμου της εργασίας στο νησί. Μπορούν σε αυτές τις δραστηριότητες να εμπλακούν άμεσα οι κάτοικοι του νησιού χωρίς να υπάρχει ανάγκη για σημαντικές επιπλέον επενδύσεις προκειμένου ο αυτός ο κόσμος να αποκτήσει νέες δεξιότητες.

Για το «ενεργειακό σύμπλεγμα»

Ειδικότερα όσον αφορά το «ενεργειακό σύμπλεγμα» η γνώμη μας είναι ότι στον βαθμό που υποστηριχθούν δράσεις «χαμηλού κόστους» και προωθηθεί η σχετική έρευνα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην Λέσβο νέοι δυναμικοί κλάδοι, όπως για παράδειγμα η «έρευνα ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μικρών οικιακών αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Αντίστοιχες δυνατότητες για «χαμηλού κόστους» παραγωγικές δραστηριότητες υπάρχουν και στον τομέα (π.χ) της αξιοποίησης της γεωθερμίας, όπως π.χ. «αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων ή θερμοπηγών για την τηλεθέρμανση ξενοδοχειακών μονάδων στις τουριστικές περιοχές του νησιού»

Προϋποθέσεις επιτυχίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων και ο «νέος κοινοτισμός»

Για να είναι αποτελεσματικά τα «παραγωγικά συμπλέγματα» εκτός από τις συνέργειες που αναπτύσσονται εντός του καθενός ξεχωριστά είναι αναγκαία και η ανάπτυξη συνεργείων μεταξύ τους. Έτσι βλέπουμε και θέλουμε την συνεργασία αυτών των τριών «παραγωγικών συμπλεγμάτων», δηλαδή το ένα να τροφοδοτεί το άλλο, με το «ενεργειακό παραγωγικό σύμπλεγμα» να τροφοδοτεί τα δύο πρώτα.

Σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε και τον τομέα των συγκοινωνιών (ακτοπλοΐα και εναέριες μεταφορές) που αφενός μεν θα στηρίζουν την δικτύωση μεταξύ των νησιών (άρα και την δημιουργία αντίστοιχων «νησιωτικών παραγωγικών συμπλεγμάτων») αλλά και την στήριξη της «εξωστρέφειας των τοπικών παραγωγικών κυκλωμάτων» (στη σχέση τους με τον ηπειρωτικό χώρο) ΚΑΙ την ποιότητα ζωής των κατοίκων (με την έννοια της εξασφάλισης του βασικού δικαιώματος της μετακίνησης)

Για να μπορέσουν αυτά τα «παραγωγικά συμπλέγματα» αφενός μεν να αναπτυχθούν, αφετέρου δε να τα αποτελέσματά τους να είναι προς «όφελος των πολλών», βασική προϋπόθεση για εμάς, είναι η ενεργητική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, σε όλες τις φάσεις του κάθε συμπλέγματος και με πολλούς τρόπους, δηλαδή:

Συμμετοχή στον σχεδιασμό, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης

Συμμετοχή στην παραγωγή, μέσα από την δημιουργία ατομικών και συλλογικών οικονομικών δραστηριοτήτων

Συμμετοχή στην διάθεση του προϊόντος και την ανταλλαγή, μέσα από την ανάπτυξη και νέων μορφών δικτύων διάθεσης

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να διαχέονται σε όλους και σε όλες, ανάλογα με τη συνεισφορά του κάθε ενός και πρέπει να έχουν σαν στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής όλων μας, μέσω της «επένδυσης» των κερδών σε τομείς χρήσιμους για την τοπική κοινωνία.

Από αυτή την άποψη, μιλάμε ΚΑΙ για την «αναζωογόνηση του κοινοτισμού», που είναι μια κατάσταση οικεία στη Λέσβο, μιας και έχουμε πάμπολλα παραδείγματα για το πώς παλαιότερα, οι συλλογικές μορφές δραστηριοτήτων οδηγούσαν στην υλοποίηση έργων χρήσιμων για τις τοπικές κοινωνίες.

Αρα, από αυτή την άποψη, η ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας του προτεινόμενου σχεδίου

Ένα παράδειγμα στον τουρισμό:  η περίπτωση του ξενοδοχείου Σάρλιτζα

Κατά την γνώμη μας, το θέμα του κτηρίου του ξενοδοχείου Σάρλιτζα  θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη του θερμαλισμου (ιαματικού τουρισμού) στη Λέσβο.

Οπως είναι γνωστό η Λέσβος, έχει μια σειρά από θερμοπηγές, που έχουν το χαρακτηριστικό ότι κάθε μία έχει και διαφορετικές ιαματικές ιδιότητες.

Ενα βασικό πρόβλημα που μέχρι τώρα υπήρχε ήταν ότι αυτές ανήκαν ιδιοκτησιακά σε διαφορετικούς ΟΤΑ, ενώ το κόστος εκμετάλλευσης της κάθε μίας από αυτές ήταν με επενδύσεις κλπ, ήταν και είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Μια απλή λύση, είναι η δημιουργία ενός «δικτύου θερμοπηγών»:

Καθώς οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν είναι απαγορευτικές και με ελάχιστο κόστος εκσυγχρονισμού της κάθε μιας, έτσι ώστε να φθάσουν κάποια σύγχρονα στάνταρντ ποιότητας των υπηρεσιών τους, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο θερμοπηγών της Λέσβου, το οποίο θα προσέφερε πολλαπλές και διαφορετικές υπηρεσίες στους επισκέπτες και ταυτόχρονα θα μπορούσε να «προωθηθεί στην αγορά» ως «πακέτο».

Ουσιαστικά μιλάμε για ένα εκτεταμένο «σπα», (όλη η Λέσβος ένα μεγάλο ΣΠΑ) όπου ο επισκέπτης μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα τον χώρο και να απολαμβάνει τις διαφορετικές ιδιότητες των θερμοπηγών.

Σε αυτά τα πλαίσια το κτήριο του ξενοδοχείου Σάρλιτζα, θα μπορούσε να αποτελέσει την «είσοδο» στο δίκτυο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν κέντρο πληροφόρησης, σαν «ιαματικό μουσείο» αλλά και ενδεχομένως να πρόσφερε και κάποιες υπηρεσίες ιαματικού τουρισμού καθώς και ύπνου.

 

Print Friendly, PDF & Email/ Γραφές

Ο λοστός του Αίλληνα

Tags: