24 Νοεμβρίου 2016 | Εργασία |

Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

dimosio-proistamenoi

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 του Ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει τεθεί από 08.07.2016 σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά από το Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

Για τον σκοπό λειτουργίας του Μητρώου έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στα σχετικά λίνκς στο τέλος του άρθρου.

Από τον ΑΣΕΠ επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων προέλευσης των υποψηφίων, υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους.

Οι υπηρεσίες αυτές παρακαλούνται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εκάστοτε αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, να προβαίνουν σε επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων που διαλαμβάνονται στην αίτηση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους, να συμβουλεύονται τις σχετικές Οδηγίες συμπλήρωσης (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο κατωτέρω).

Για τυχόν περαιτέρω γενικές ή τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ  τηλεφωνικά στο 2131319100 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω e-mail για γενικές διευκρινίσεις στο enimerosi@asep.gr και αποκλειστικά για τεχνικές διευκρινίσεις στο helpdesk@asep.gr

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εγγραφής

Βεβαίωση Δ/νσης Διοικητικού ή Υπηρεσίας Προσωπικού

Print Friendly, PDF & Email/ Γραφές

Ο λοστός του Αίλληνα